Annons

Annons

Annons

Förbifart Sveg

Debatt
Öppet brev från SFU till Trafikverket om förbifart Sveg

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Johannes Berndalen

Annons

Angående Trafikverkets fastställelse av vägplan för om och nybyggnad av E45 delen Rengsjön – Älvros, samt indragning av väg, Härjedalens kommun, Jämtlands län – Ett exempel på när glesbygdspolitik är som sämst.

SFU (Svegs företagar- och utvecklingsförening) menar att TRV:s beslut bygger på felaktiga grunder:

Trafikverket skriver att omdaningen är i överensstämmelse med kommunens översiktsplan, vilket är helt felaktigt.

Under lång tid eller ca 5 år har Trafikverket underlåtit att ta del av kommunens ställningstagande som innebär att kommunen ställer sig negativ till omdragningen av E45. Majoriteten av de politiska partierna i Härjedalens kommun har uttryckt dess motstånd till vägförslaget i sitt samrådsyttrande till Trafikverket. Inte ens detta tydliga och viktiga ställningstagande uppmärksammas av planförfattaren.

Annons

Annons

I samrådsyttrande inför granskningsskedet noterar SFU tydligt och klart att konsekvenserna för lokalsamhället Sveg ska utredas och belysas. Allt enligt lagstiftarens intentioner. Trafikverket har inte på någon punkt bemött SFU:s frågeställningar, däremot lämnat intetsägande svar på tydliga och relevanta frågor.

TRV:s samhällsekonomiska kalkyl bygger på gamla förutsättningar då fordonsparken alltmer elektrifieras. I knutpunkten Sveg finns redan idag ett antal el-laddstationer dessutom planeras en stor utbyggnad med fler laddstationer till en kapacitet på c:a 100 elbilar/timme.

Sveg utgör ett naturligt stopp med redan befintlig service för både fordon och människor.

TRV:s finansieringsplan är starkt ifrågasatt (bland annat Riksrevisionens uttalande).

En försvårande omständighet är att den tilltänkta vägsträckningen (Rengsjön) till stora delar skall anläggas i ett våtmarksområde. Förvånande då staten lägger 100 tals miljoner kronor på att återskapa gamla våtmarker.

Här finns viktiga renbetesmarker och våtmarker. Den tänkta vägen skär rakt igenom en nyckelbiotop och passerar en torvtäkt och våtmark där mycket stora mängder fyllnadsmaterial (oklart varifrån) kommer att behövas för att anlägga den nya vägen vilket kommer att orsaka stora koldioxidutsläpp. Förstörd våtmark bidrar också till att minska koldioxidupptag.

En ny vägsträckning skulle innebära att två av Svegs huvudsakliga infartsvägar skulle få en försämrad vägstatus i och med att de skulle nedvärderas från att vara Europaväg.

Annons

Detta gäller östlig infart i riktning från Ytterhogdal samt i sydlig riktning från Mora.

Annons

Väl fungerande och säkra in- och utfartsvägar är en absolut nödvändig förutsättning för Svegs näringsliv vilket genererar 1,000-tals tunga fordonsrörelser per år i samband med in- och utförsel av råvara och färdiga produkter.

Stor risk finns att näringarna som till stor del livnär sig på genomfartstrafiken påverkas negativt. Vilket också påverkar boende och arbetstillfällen i området.

Politiker pratar många gånger om att det ska kunna gå att bo, leva och arbeta i hela landet.

Företagen i området skapar jobb lokalt, en förutsättning för att folk ska kunna bo och leva i Härjedalen. Att anlägga nya vägar vilka leds förbi mindre tätorter känns inte förenligt med de mål som finns uppsatta avseende främja en levande landsbygd. SFU anser därför att planerad vägsträckning bör stoppas och befintlig vägsträckning prioriteras. Inte minst för det lokala näringslivets egna intressen utan även för hela Svegs tätort, Härjedalens kommun, samt den natur som kommer att påverkas av den nya vägdragningen.

Om ambitionen är att hela Sverige skall leva är detta ett exempel på när glesbygdspolitik är som sämst.

Styrelsen för Svegs företagar- och utvecklingsförening

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan