Annons

Annons

Annons

Valet i Härjedalen 2022

Rusta, renovera och bygg – detta vill partierna med skolorna i Härjedalen

Skolan i Härjedalen har diskuterats flitigt under den senaste mandatperioden. Vilka skolor ska finnas kvar, gymnasiets förutsättningar, behov av underhåll och renovering är några av frågorna som varit på tapeten. Här har TH ställt frågor om vad de politiska partierna i Härjedalen vill göra med skolan i kommunen.

Text: 

Några av skolorna i Härjedalen.

Bild: Ulrica Dahlqvist, Mikael Andersson, Stefan Persson

Annons

En miss från vår sida gjorde att Socialdemokraternas svar på denna skolenkät inte kom med i onsdagens papperstidning. Felet ligger helt på TH, svaret var inskickat i god tid och skulle naturligtvis ha varit med. I nedanstående enkät finns svaret med längst upp. Vi ber om ursäkt för detta./Mikael Andersson, ansvarig utgivare

Lagom till valet kommer nyheten om att skolan i Funäsdalen är överfull och måste ha nya moduler för att rymma alla elever. Samtidigt dras flera andra skolor i Härjedalen med ett vikande elevunderlag och det finns stora behov att renovera och rusta flera skolors. Förvaltningen har också dragits med ett underskott, främst på grund av högre personalkostnader än budgeterat, i både grundskolorna och gymnasiet. Och många unga härjedalingar väljer gymnasiutbildningar på andra orter.

Annons

Annons

Det finns alltså stora utmaningar för de politiker som ska styra Härjedalen under kommande fyra år. Och säkert också stora möjligheter. Här har TH ställt fyra frågor om skolan i Härjedalen till alla partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Svaren hittar du längre ner i texten.

1. Vad tycker ditt parti är den enskilt viktigaste satsningen att göra på skolans område i Härjedalen under kommande fyra år?

2. Vad säger ditt parti om hur många skolor det finns i Härjedalen? Kan det bli aktuellt att göra förändringar där under kommande fyra år och i så fall vilka?

3. Det är ju beslutat att bygga ut Sonfjällsskolan i Hede, men vilka andra skolor vill ditt parti bygga ut/renovera/förändra under kommande fyra år?

4. Hur vill ditt parti utveckla gymnasieskolan i Härjedalen?

Socialdemokraterna. Lars-Gunnar Nordlander är kommunalråd i Härjedalen och står först på partiets lista till kommunfullmäktige.

Lars-Gunnar Nordlander (S).

Bild: Johannes Berndalen

1. Att säkerställa att eleverna tar sig igenom skolan och att de mår bra under tiden. Ett perspektiv som måste finnas med oavsett om det gäller skolstruktur, lokaler eller elevhälsa.

2. Vi brottas med vikande elevantal på vissa orter. Vår inställning är att skolorna ska behållas så länge det går att säkerställa undervisningens kvalitet. Om det inte längre går kommer vi att prioritera elevernas möjligheter att få en bra start i livet.

3. Södra skolan och Härjedalens gymnasium har rejäla renoveringsbehov och behöver åtgärdas snarast. Är det bäst för inlärningen och elevernas mående att flytta upp årskurs 7-9 till Norra skolan samt möjligt rent praktiskt, så är vi för det. Funäsdalens skola är trångbodd och behöver ha en långsiktig lösning.

Annons

4. Möjligheten att läsa vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet behöver prövas, eventuellt i samarbete med Vuxnas lärande. Vi behöver också se över möjligheten att ha utbildningar i andra bristyrken, kanske via lärlingsutbildningar i samarbete med näringslivet.

Annons

Kristdemokraterna. Margareta Mahmoud Persson sitter i fullmäktige och är partiets förstanamn på listan till kommunvalet.

Margareta Mahmoud Persson (KD).

Bild: Stefan Persson

1. Att satsa på nya lokaler för en bättre arbetsmiljö är enormt viktigt och att förstärka elevhälsan då måendet behöver prioriteras mycket högre än i dag.

2. Vi vill inte döma ut någon skola, i möjligaste mån ska vi behålla de skolor som finns. Lofsdalen till exempel har varit i ett kritiskt läge men förra terminen tillkom det många elever som gör läget annorlunda idag. Någonstans går dock gränsen för hur få elever man kan ha och ändå bedriva en kvalitativ undervisning. Vi hoppas och tror på inflyttning till vår kommun då vi har mycket som många efterfrågar i form av natur och lugnare tempo med mera.

3. Södra skolan är första prioritet. Behoven av renovering där är stora och elevantalet ökar.

4. Gymnasieskolan som är samma byggnad som Södra skolan skulle bli så mycket bättre med uppfräschade lokaler. En arbetsmiljö som främjar trivsel och lärande gagnar alla. Alla program kan inte finnas men det är viktigt att man tar hänsyn till marknad och efterfrågan. Till exempel så finns inte vård- och omsorgsprogrammet fast behovet är enormt.

Härjedalspartiet. Olle Larsson sitter i fullmäktige och är partiets förstanamn till kommunvalet.

Annons

Olle Larsson (Härjedalspartiet) Foto: Privat.

1. Renovera och bygga nya skolor där behoven finns. Bristande underhåll av skolor framförallt i Sveg har lett till att vissa skolor inte uppfyller kraven på en bra skolmiljö. Fler behöriga lärare.

2. Skolorna som finns i dag ska finnas kvar om fyra år. Det går inte att lägga ner skolor där avståndet till nästa skola är långt. Små barns arbetsmiljö måste det tas större hänsyn till.

Annons

3. Södra skolan i Sveg och skolan i Funäsdalen.

4. Gymnasieskolan ska i första hand utbilda innom de yrken som företagare i Härjedalen efterfrågar. Gymnasieskolan ska undersöka om det finns underlag  att starta linjer som tar tillvara på Härjedalens naturresurser.

Liberalerna. Bengt-Arne Baben Persson är oppositionsråd och partiets förstanamn på listan till kommunvalet.

Bengt-Arne Baben Persson (L).

Bild: Mikael Andersson

1. Att behålla årskurs F- 6 på Norra Skolan i Sveg. Detta för att barnen ska ha en trygg skola med bra utemiljö. Man bör även satsa på att få fler behöriga lärare. Utbilda de som redan arbetar i skolans värld.

2. I dagsläget är det inte aktuellt att lägga ner några skolor i Härjedalen då det fortfarande finns elevunderlag på samtliga skolor.

3. Många av skolorna/förskolorna i Härjedalen har stora renoveringsbehov eller behov av att byggas om eller byggas nytt, det gäller även skolornas och förskolornas utemiljö.

4. Anpassade gymnasieprogram, även med yrkesinriktning som matchar arbetsmarknaden i Härjedalen för att skapa kompetens och tillväxt i vår kommun. Ett bra exempel på detta är transportprogrammet där kompetensförsörjningen kommer att säkras i framtiden och där eleverna har fått arbete innan skolgången är avslutad.

Annons

Vänsterpartiet. Jeannette Ek sitter i fullmäktige och är förstanamn på listan till kommunvalet.

Jeannette Ek (V).

Bild: Mikael Andersson

1. Skolan lägger grunden för barns och ungas framtid genom att skapa trygghet. För det krävs fler vuxna i skolan. En lärare per klass räcker inte. Det behövs fler elev-/lärarassistenter och fler specialpedagoger som arbetar med alla barns behov, inte bara med särskilda behov. Vi tycker även att skolorna runtomkring i Härjedalen bör HBTQI-certifieras så att alla människors olikheter ses som en styrka.

Annons

2. Det är svårt att se in i framtiden men som vi kan se i dag så tycker inte vi i Vänsterpartiet att det ska ske några förändringar. Byskolorna behövs för att hela Härjedalen ska kunna växa. Det finns olika pedagogiska metoder för att kunna undervisa barn i olika åldrar i samma klassrum. Så att det är få barn är inget skäl för att lägga ner byskolor.

3. Det är bra att kommunen satsar på sina skolor runtomkring i Härjedalen. Vi anser att man även ska satsa på skolorna i Sveg. Det behöver byggas en helt ny 4-9 skola i Sveg. Den skolan ska då delas in i två delar. Den ena delen är för årskurs 4-6 och den andra för årskurs 7-9. Norra skolan ska ha kvar årskurs F-3. Enligt vårt förslag ovan så frigör man då Södra skolan från årskurserna 7-9. Då kan man få fritt fram och renovera denna skola efter gymnasiets önskemål.

4. Ett gymnasium är viktigt för att en kommun ska kunna utvecklas i rätt riktning. På detta sätt blir ungdomar kvar i kommunen. Det är även viktigt att se över vilka yrkesprogram gymnasiet har, som är eftersökta i hela landet och inte bara i Härjedalen. På så viss skulle gymnasiet få ett bättre elevunderlag för en tryggare framtid! Man får heller inte glömma bort Lärvux som har stor betydelse för vuxna med bristande tidigare utbildning.

Annons

Vox Humana. Karin Holmin är ordförande och partiets förstanamn i kommunvalet.

Karin Holmin (Vox Humana).

Bild: Mikael Andersson

1. En satsning på förskole-, och skollokaler. Lokaler som är verksamhetsanpassade och ändamålsenliga med en bra, utvecklande och tillåtande arbetsmiljö för både barn/ elever och personal. All skolmiljö ska präglas av trygghet och studiero.

2. Även med ett minskat elevunderlag så är det viktigt att skolor på orter där de finns idag blir kvar. Viktigt också att både lokaler och undervisningsmetoder fortsatt anpassas och vidareutvecklas.

Annons

3. Prio 1: Södra skolan/ Härjedalens gymnasium i Sveg. Prio 2: Funäsdalens skola. Det är varken hållbart eller acceptabelt att akuta underhållsbehov på skolor inte prioriteras och åtgärdas i rätt ordning. Exempelvis så är Södra skolans/ Härjedalens gymnasiums undermåliga undervisningslokaler väl känt sedan många år.

4. Först och främst så måste gymnasiet få kostnadstäckning för sitt nuvarande uppdrag. Det får aldrig hända igen att politiker beslutar om uppstart av program som det inte skickas med en budget för. Satsning på nya program som till exempel naturturism är helt rätt i tiden och något som Vox Humana kommer att ställa sig bakom

Moderaterna. Johan Fredholm är ordförande i bildningsutskottet och första namn på partiets lista i kommunvalet.

Johan Fredholm (M).

Bild: Mikael Andersson

1. Skolstrukturen i Sveg samt trångboddheten i Funäsdalen.

Annons

2. Vi anser att det antal skolor som finns nu är bra. Vi har precis beslutat om det och alla partier var överens, vi ser ingen anledning till att ändra det beslutet med reservation för om skolan blir för liten så att barnens sociala och pedagogiska utbildning försämras.

3. Se fråga 1.

4. Vi måste anpassa oss mer efter elevernas efterfrågan men samtidigt se vad det är för kompetens vi behöver i framtidens Härjedalen.

Centern. Anders Häggkvist är ordförande i socialutskottet och vice kommunalråd. Han ställer upp i valet till både kommun och riksdag.

Anders Häggkvist (C).

Bild: Mikael Andersson

1. Se över gymnasiestrukturen.

2. Centern vill behålla nuvarande skolstruktur så länge elevantal och en likvärdig undervisning kan bedrivas. Att behålla skolstrukturen kommer innebära arbetsro för personalen, eleverna och föräldrarna och är ofta den viktigaste inflyttningsfaktorn ute i byarna.

Annons

3. Skolrenovering i Hede är redan beslutad. Funäsdalen har efter inflytt några stora årskullar som behöver lösas på ett eller annat sätt. Efter förstudie kommer vi ta ställning till hur det ska rivas, renoveras och byggas i Sveg. Platsproblematik med mera i förskola i tas upp på nästa bildningsutskott.

4. Se över vilka program som tilltalar kommunens ungdomar att stanna kvar och gå gymnasiet på hemmaplan. Utöka transportprogrammet. Önskvärt om vi kunde få riksidrottsgymnasium nationellt godkänd idrottsutbildning så att idrottslinjerna kan vara kvar.

Sverigedemokraterna. Ted Länsberg sitter i fullmäktige och är partiets gruppledare i Härjedalen.

Ted Länsberg (SD).

Bild: Mikael Andersson

Annons

1. Att satsa på elevhälsan då barn och ungdomar mår allt sämre psykiskt idag.

2. Vi vill behålla antalet som det är och ser ingen anledning till förändring under dom närmsta fyra åren.

3. Södra skolan i Sveg ser vi som absolut prio ett då skicket på den är extremt dåligt vilket drabbar både elever och personalens hälsa.

4. Genom att anpassa utbudet efter vad arbetsmarknaden efterfrågar i större utsträckning så att eleverna kan gå direkt från utbildning till arbete vilket ökarmöjligheten för dom att stanna kvar i kommunen.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan