Annons
Vidare till tidningenharjedalen.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Kommunen svarar om matsalarna på äldreboendena

Svar på öppet brev till politikerna i Härjedalens kommun: "Klar försämring av de äldres livskvalitet när matsalarna försvinner" (14 december)

• Vilket är motivet till förändringen/försämringen när det gäller matsalar?

Socialförvaltningen har under många år haft svårigheter att bedriva verksamhet inom tilldelad budgetram. I september 2013 presenterades en boendeutredning till socialnämnden. Syftet med utredningen var att analysera behovet av äldreboenden och ge förslag till behovsanpassade boendeformer. Utredningen ligger till grund för beslut om omställning av boendeformer inom omsorgen tagen 24 september 2013.

Beslutet handlade om att öppna en avdelning för multisjuka på Svegsmon, undersöka behov av demensplatser samt att påbörja omställning av vård- och omsorgsplatser till trygghetsboende. Utredningen visade att Härjedalens kommun är generös med särskilt boende och målet är att fler äldre ska kunna bo hemma med stöd från hemtjänst. Särskilt boende ska erbjudas när möjligheten till att bo kvar i sin ordinarie bostad är uttömda.

Kommunfullmäktige antog i maj 2015 socialnämndens förslag till budget för år 2016. Fullmäktige beslutade även att nämnden ska fortsätta sitt omställningsarbete i syfte att renodla boendeformerna vilket innebär att Senioren, Mobacka och Fjällglimten ska bedrivas som seniorboenden. Omställningen kommer att ge socialförvaltningen besparing gällande hyreskostnad med 4,4 milj kronor per år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter politiska beslut, inventering och finansiering i kostorganisationen, arbetat för att skapa tillagnings- och mottagningskök, med bra matlagningsförhållanden och en organisation anpassad för ändamålet. ”Cook and chill”-utrustning har installerats i köket på Svegsmon. Detta för att uppfylla kraven från Livsmedelsverket och arbeta för att öka utbudet inom matdistribution.

Ändringen för matsalar följer demokratiskt fattade beslut med ändrade boendeformer. Under omställningsperioden arbetar både socialförvaltningen och kostenheten för att tillmötesgå varje brukares önskemål utifrån de biståndsbeslut som individen har. Förändringen leder till insatser som ska fokusera på individen och dennes specifika behov. Arbetet med att göra boenden mer attraktiva kommer att fortsätta i samarbetet med Härjegårdar och övriga verksamheter i kommunen. Även frivilliga organisationer kan vara delaktiga.

Hur ser prognosen ut när det gäller behov av särskilda boendeformer?

Under 2017 har väntetiden på flytt till särskilt boende varit mindre än tre månader med undantag för enskilda fall där individen har önskat ett specifikt boende. Antal i boendekön har varierat mellan 3 och 14 individer. För perioden från juli-december 2017 har kommunen kunnat erbjuda boende inom tre månader.

Inom ramen för Tillväxtprojektet har omsorgsavdelningen redogjort för sina behov. Av detta framgår att inget av kommunens särskilda boenden, med undantag för korttidsavdelningen Tallen på Svegsmon, har helt lämplig utformning för den verksamhet som bedrivs.

För att kunna möta framtida behov (på ett ekonomiskt rationellt sätt,) med bra omvårdnadskvalité, bra boendemiljö, god arbetsmiljö och godkänt brandskydd, krävs utifrån en första uppskattning 90 platser i östra Härjedalen och 60 platser i västra Härjedalen. Detta bedöms kräva nyproduktion och ombyggnation av nuvarande lokaler. Ett samarbete med Region JH har påbörjats gällande samlokalisering av äldreomsorg och primärvård i syftet att öka effektivitet i resursnyttjandet samt att kunna erbjuda likvärdig vård och omsorg i hela kommunen.

Hur kommer de här besluten att bidra till att visionen om äldreomsorgen blir verklighet?

Målet med att renodla boendeformer syftar till att kommunens resurser ska gå till de mest behövande och att den vård och omsorg som bedrivs är individanpassad och av god kvalitet. Hemtjänsten ska utgöra grunden för äldreomsorgen och arbetet med måltider är en viktig del i förebyggande insatser som socialförvaltningen arbetar med.

Arbete pågår med att uppdatera folkhälsoplanen för Härjedalens kommun där förebyggande insatser till äldre är ett prioriterat område.

Har en konsekvensbeskrivning av besluten gjorts och hur ser den i så fall ut?

Vi avser att följa förändringen mycket noggrant och se till att det blir bra för alla på boendena och runt matsituationen. En första utvärdering görs till hösten och där det upplevs inte fungera på ett bra sätt så får vi titta på det hur vi kan göra det bättre.

Margareta Mahmoud Persson (KD) ordförande socialnämnden Härjedalens kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel